PRIVACY STATEMENT

DRAGON COACHING
 

WELKE GEGEVENS VERZAMELT
DRAGON COACHING?

Wij van Dragon Coaching vinden het belangrijk dat het voor jou duidelijk is welke persoonlijke gegevens worden verzameld en op welke manier deze gebruikt worden. Daarom houden wij ons aan de Nederlandse privacywetgeving, namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid is toepasselijk op alle persoonlijke gegevens die Dragon Coaching ontvangt en verwerkt van cliënten en de bezoekers van de website. In het privacyreglement worden uitgangspunten en eisen gesteld die van belang zijn bij het opslaan, verlenen en behouden van persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens van cliënten op deze website (zoals referenties en foto’s) zijn uitsluitend gepubliceerd, nadat de betreffende cliënten hier nadrukkelijk toestemming tot hebben verleend. Wij adviseren je om het Privacybeleid grondig door te lezen en eventueel te bewaren voor je eigen administratie. Dragon Coaching, gevestigd aan Händelstraat 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
 

HOE ONTVANGT DRAGON COACHING
JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Dragon Coaching verzamelt op de volgende manieren persoonlijke gegevens:

 • Je gebruik maakt van de diensten van Dragon Coaching;
 • Je een overeenkomst hebt met Dragon Coaching;
 • Je contact opneemt met Dragon Coaching;
 • Je het contactformulier op de website invult.
 
 

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS
VERWERKT DRAOGN COACHING?

Dragon Coaching verwerkt je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens:

 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Psychische documentatie
 •  
   

  MET WELK DOEL VERWERKT
  DRAGON COACHING DEZE GEGEVENS?

  Dragon Coaching verzamelt niet meer persoonlijke gegevens dan nodig is voor een passende dienstverlening. Mocht je bepaalde persoonlijke gegevens niet willen delen, dan kan dat tot gevolg hebben dat Dragon Coaching de (gevraagde) diensten niet kan leveren. Dragon Coaching verwerkt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

  • Het kunnen aanbieden van passende individuele begeleiding en dagbesteding
  • Dienstlevering: Door het aangaan van overeenkomst verzamelt en gebruikt Dragon Coaching de benodigde persoonlijke gegevens. Met als doel om een aanbod te doen, het tot stand komen en uitvoeren van een overeenkomst en/of het geven van een advies
  • Het van belang is ter bescherming van uw gezondheid
  • Het van belang is voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak
  • Je contact met Dragon Coaching opneemt, door het contactformulier op de website in te vullen
  • Je te kunnen bellen of e-mailen mocht dit nodig zijn om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het sturen van relevante mails, gericht op de overeenkomst en/of diensten
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
   
   

  GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

  Dragon Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dragon Coaching) tussen zit.

   
   

  GEBRUIKT DRAGON COACHING
  COOKIES OF DERGELIJKE TECHNIEKEN?

  Dragon Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

   
   

  HOE LANG BEWAART DRAGON
  COACHING JE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  • Dragon Coaching bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dragon Coaching hanteert een termijn van 2 jaar na afloop van de zorgovereenkomst. Vervolgens worden de persoonlijke gegevens vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven.
  • Mocht een ander bewaartermijn worden voorgeschreven, dan zal Dragon Coaching zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonlijke gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.
  • Zodra de bewaartermijn van de gegevens is verstreken, worden de desbetreffende medische persoonlijke gegevens verwijderd, dit binnen een termijn van drie maanden.
   
   

  DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET DERDEN

  Dragon Coaching deelt je persoonlijke gegevens uitsluitend als dit:

  • Noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de diensten
  • Je hiervoor toestemming hebt gegeven
  • Dient te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dragon Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dragon Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   
   

  HET INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN VAN JE GEGEVENS

  Bij Dragon Coaching heb je de volgende rechten:

  • Het inzien van je persoonlijke gegevens
  • Het corrigeren en/of verwijderen van je persoonlijke gegevens.
  • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
  • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens
  • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens sturen naar info@dragoncoaching.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
   
   

  HOE DRAGON COACHING JE PERSOONLIJKE GEGEVENS BEVEILIGT

  Dragon Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Zo maken wij gebruik van:


  • Up to date beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • Gesloten opbergruimtes
  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dragoncoaching.nl.
   
   

  AANPASSINGEN EN INWERKINGTREDING VAN DIT PRIVACYBELEID

  Aanpassingen aan dit beleid worden aangebracht door Dragon Coaching.

  • Dit beleid is per 25 mei 2018 in werking getreden.
  • Laatst gewijzigd: 8 december 2022
   
   

  CONTACTGEGEVENS

  • Händelstraat 1, 5144 GV Waalwijk
  • www.dragoncoaching.nl
  • 0623494620